неделя, 8 март 2015 г.

Същност на Интеликрацията

Интеликрацията е нов, следващ етап в развитието на западната цивилизация.
Тя следва демокрацията и се базира на нея, като принципи и морал, като я развива на ново ниво, за да гарантира на Цивилизацията шанс за оцелявана на фона на бързо и устойчиво развиващите се конкурентни цивилизации, като ислямската, на първо място и атеистичната-китайска.
Според мен няма истински сблъсък на цивилизациите, по скоро има естествена конкуренция и отпадане на по-слабите и неприспособими. Не бих искал такава да се окаже моята (западната) цивилизация, но за съжаление, липсата на нови идеи и идеологии които да я обновят и да повишат нейната "конкурентност" ще доведат до нейния духовен упадък и "предаване без бой". Всички признаци това да се случва са налице.
Западната цивилизация преживява, в момента, един триумф на посредствеността. Битовата култура, в различните и аспекти, доминира над останалите проявления на културата и постепенно ги измества встрани.
Битовата култура представлява потребителското общество което познаваме от ежедневието си. Въпросите които занимават средно-статистическия представител на Западната цивилизация, са свързани изключително и само с потребление. Дори и в случаите на потребление на културни продукти, те си остават продукти, които се маркетират и продават с инструментариума на потребителските стоки. Естествено, когато потреблението е издигнато в култ и единствена самоцел на обществото това рефлектира и върху превръщането на средствата за опосредстване и остойностяване на размяната на продукти, парите, в основен критерии за успех и обществено положение.
От друга страна, основен измерител на стойността на парите в съвременния свят са енергоносителите Цените на петрола, природния газ и електрическата енергия, определят курсовете на валутите, цените на всички останали суровини и политическите и икономическите отношения в съвременния свят. От тези факти може да се достигне до логичния извод, че живеем в енергийна ера.
 Триумфа на посредствеността има друг важен аспект: това е снижаването на нивото на хората, директно замесени в политическите процеси. Този процес е вграден в същността на демокрацията, в съвременното и възприятие.
Интеликрация е процес на задължително, електронно гласуване , при което вота на всеки гласоподавател се умножава по неговия Коефициент на Влияние(КВ).
КВ се определя чрез евалюация-тест, който може да бъде полаган от всеки гласоподавател, по негово желание, по-всяко време. Валиден за изборите е последният резултат.
КВ се формира от следните фактори:
 - Коефициент за интелигентност (интелектуална квота) - като се оценяват различните видове интелигентност. На съвременната психология са известни 3 вида квоти или трите "Q". това са  IQ, EQ и SQ - Интелектуална, емоционална и духовна квота.
- Социална обвързаност и заинтересованост. Това е оценима величина. участие във формации на гражданското общество, партии и сдружения.
 - Образователен ценз - съобразен с възрастта на човека.
- Липса на криминално минало - това е позиция която може само да намалява КВ
До всяка стойност на КВ може да се достигне по повече от един начин. Отделните фактори съставляващи КВ се допълват и компенсират. По този начин се постига едно по-честно оценяване.

Няма коментари:

Публикуване на коментар